Antiviraux

HP 362 HP 362 100mg sans ordonnance pharmacie

Produit: Amantadine
Dosage: 100mg
Print: HP 362 HP 362
Color: Orange
Shape: Capsule-shape

ADAMAS 170 Logo 100mg sans ordonnance pharmacie

Produit: Amantadine
Dosage: 100mg
Print: ADAMAS 170 Logo
Color: Blue
Shape: Capsule-shape

VALTREX 1 gram 500mg/1000mg sans ordonnance pharmacie | Valtrex Valacyclovir

Produit: Valtrex
Ingrédient actif: Valacyclovir
Dosage: 500mg, 1000mg
Print: VALTREX 1 gram
Color: Blue
Shape: Elliptical / Oval

CA 100mg sans ordonnance pharmacie

Produit: Amantadine
Dosage: 100mg
Print: CA
Color: Orange
Shape: Round

ADALAT CC 60 20mg/30mg sans ordonnance pharmacie | Adalat Nifedipine

Produit: Adalat
Ingrédient actif: Nifedipine
Dosage: 20mg, 30mg
Print: ADALAT CC 60
Color: Pink
Shape: Round

A 85 100mg sans ordonnance pharmacie

Produit: Amantadine
Dosage: 100mg
Print: A 85
Color: White
Shape: Round

FAMVIR 250 250mg sans ordonnance pharmacie | Famvir Famciclovir

Produit: Famvir
Ingrédient actif: Famciclovir
Dosage: 250mg
Print: FAMVIR 250
Color: White
Shape: Round

ZOVIRAX 800 200mg/400mg/800mg sans ordonnance pharmacie | Zovirax Acyclovir

Produit: Zovirax
Ingrédient actif: Acyclovir
Dosage: 200mg, 400mg, 800mg
Print: ZOVIRAX 800
Color: Purple
Shape: Elliptical / Oval

1704 100mg sans ordonnance pharmacie

Produit: Amantadine
Dosage: 100mg
Print: 1704
Color: Yellow
Shape: Capsule-shape

GG 634 GG 634 100mg sans ordonnance pharmacie

Produit: Amantadine
Dosage: 100mg
Print: GG 634 GG 634
Color: Red
Shape: Capsule-shape