Asthme

BENADRYL 25mg sans ordonnance pharmacie | Benadryl Diphenhydramine

Produit: Benadryl
Ingrédient actif: Diphenhydramine
Dosage: 25mg
Print: BENADRYL
Color: Pink & White
Shape: Capsule-shape

CLARITIN D 24 HOUR 10mg sans ordonnance pharmacie | Claritin Loratadine

Produit: Claritin
Ingrédient actif: Loratadine
Dosage: 10mg
Print: CLARITIN D 24 HOUR
Color: White
Shape: Elliptical / Oval

K 4 25mg sans ordonnance pharmacie

Produit: Promethazine
Dosage: 25mg
Print: K 4
Color: Pink
Shape: Round

C53 25mg sans ordonnance pharmacie

Produit: Promethazine
Dosage: 25mg
Print: C53
Color: White
Shape: Round

622 25mg sans ordonnance pharmacie

Produit: Promethazine
Dosage: 25mg
Print: 622
Color: Red
Shape: Capsule-shape

WYETH 19 25mg sans ordonnance pharmacie

Produit: Promethazine
Dosage: 25mg
Print: WYETH 19
Color: Orange
Shape: Round

SINGULAIR MSD 117 4mg/5mg/10mg sans ordonnance pharmacie | Singulair Montelukast

Produit: Singulair
Ingrédient actif: Montelukast
Dosage: 4mg, 5mg, 10mg
Print: SINGULAIR MSD 117
Color: Brown
Shape: Four-sided

WYETH 27 25mg sans ordonnance pharmacie

Produit: Promethazine
Dosage: 25mg
Print: WYETH 27
Color: White
Shape: Round

ZC 01 25mg sans ordonnance pharmacie

Produit: Promethazine
Dosage: 25mg
Print: ZC 01
Color: White
Shape: Round

WYETH 227 25mg sans ordonnance pharmacie

Produit: Promethazine
Dosage: 25mg
Print: WYETH 227
Color: Pink
Shape: Round